^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy3
dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej

im Jana Pawła II
w Lublinie

2Nasza placówka może się poszczycić sześćdziesięciopięcioletnią tradycją kształcenia dzieci
i młodzieży z wadą słuchu. Obejmujemy bezpłatną opieką począwszy od dzieci najmłodszych, aż do młodzieży uczęszczającej do technikum.
Oferujemy:
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
• zajęcia w oddziale przedszkolnym dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
• kształcenie dzieci w szkole podstawowej, gimnazjum, technikum.
Kadra nauczycielska posiada wysokie kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą. Nauczyciele posługują się Systemem Językowo-Migowym (SJM), Polskim Językiem Migowym (PJM), stale też dbają
o poprawny rozwój mowy naszych uczniów.


Ośrodek mieści się w dwóch budynkach:
• przy ul. Hanki Ordonówny 4 funkcjonuje: wczesne wspomaganie, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, technikum, administracja, biblioteka, specjalistyczne pracownie,
• przy ul. Pogodnej 54 znajduje się internat, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, wyposażony w windę, kuchnię, stołówkę, pracownie komputerowe, pracownię kulinarną, siłownię, bibliotekę, sale do rewalidacji. Pierwsze piętro przeznaczone jest na sypialnie dla dziewcząt, drugie na świetlice dla poszczególnych grup, trzecie to internat męski.


U nas rekrutacja trwa przez cały rok.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Historia Ośrodka

 

Okres międzywojenny
W pierwszej zorganizowanej w Lublinie i województwie szkole specjalnej umożliwiono naukę dzieciom głuchym. Prowadził ją (z braku przeszkolonego personelu) Chaim Schneider - szlifierz z zawodu, przy pomocy migów naturalnych.
Gdy opiekę nad klasą głuchych przejęły władze szkolne, nauczycielami zostali absolwenci PJPS-u. Lekcje odbywały się w Szkole Specjalnej nr 26 przy ulicy Zamojskiej 12.
Po wojnie pracę z dziećmi głuchymi podjęli wspaniali nauczyciele, między innymi ze Lwowa - pani Emilia Linder - "biały kruk" w kształceniu mowy dzieci z dysfunkcją słuchu, pani Felicja Kreusz, pani Maria Chrząstkowa, pani Maria Jaroszyńska.
Klasy szkolne i internat mieściły się przy ulicy Zamojskiej i Radziwiłłowskiej.

 

 

W szkole prowadzono przysposobienie zawodowe: dla dziewcząt - krawiectwo, dla chłopców - wikliniarstwo.

 

 

Lata 1960 - 1970
Powstał samodzielny Zakład Wychowawczy dla Dzieci Głuchych przy ulicy Lucyny Herc 4 w dzielnicy Majdanek, zwany "nowym domem".
Zakładem kierowali: Maria Chrząstkowa, Maria Jaroszyńska, Janina Urban, Stefan Wójtowicz, Franciszek Pawluczuk i Lucyna Wojda.
We wrześniu odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w obecności wizytatora szkół specjalnych - Piotra Prussa. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie z wielką radością przystąpili do urządzania szkoły i internatu, zagospodarowywania terenu, zakładania ogrodu i sadu.
Nauczyciele doskonalili oralne metody porozumiewania się z niesłyszącymi, wprowadzali wiele nowatorskich rozwiązań metodycznych i merytorycznych stosowanych w surdopedagogice polskiej i zagranicznej.
W internacie działały kółka zainteresowań:
• krawieckie,
• majsterkowiczów,
• czytelnicze,
• taneczne,
• sprawnych rąk,
• fotograficzne,
• sportowe.
Prowadzono integrujące zajęcia świetlicowe, działała biblioteka. Do szkoły uczęszczało 160 uczniów.
Młodsi nauczyciele w ramach dokształcania wyjeżdżali na praktyki do podobnych szkół w Warszawie, Wejherowie, Łodzi, Krakowie, Przemyślu, Radomiu. Brali aktywny udział w konferencjach w Łodzi, gdzie powstał Ośrodek Metodyczny dla nauczycieli dzieci głuchych. Zorganizowano również ogólnopolską konferencję dyrektorów placówek kształcących dzieci głuche.
Lata 1970 - 1980
Placówkę przemianowano na Zakład dla Dzieci Głuchych i Niedosłyszących. Do klasy pierwszej przyjęto dzieci niedosłyszące.
Zespół surdopedagogów doskonalił swój warsztat pod kierunkiem: Lucyny Wojdy, Jerzego Sikory i Janiny Oluchy. Nasi wychowankowie osiągali doskonałe wyniki sportowe i artystyczne w skali ogólnopolskiej. Prowadzone były imprezy integracyjne wspólnie ze szkołami masowymi doskonale promujące szkołę w Lublinie i województwie.
W ramach preorientacji zawodowej uczniowie odwiedzili:
• Spółdzielnię "Odrodzenie"
• Fabrykę Samochodów Ciężarowych
• Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku
• Lubelską Fabrykę Obuwia,
• Cukrownię "Lublin".
Wprowadzeniu głuchego dziecka w świat ludzi słyszących służyły wizyty w domach kultury, fabrykach, szkołach masowych i jednostce wojskowej.
Uczennica klasy VI Irenka Pachała otrzymała książeczkę mieszkaniową ufundowaną przez pracowników Wydziału Montażowego WSK Świdnik.
Nasi uczniowie kwiatami dziękowali żołnierzom z sąsiadującej jednostki WOW za pomoc, przy budowie boiska sportowego, lodowiska, toru saneczkowego i udział jej zespołu muzycznego w corocznych zabawach choinkowych w szkole. Młodzież harcerska wyjechała na obóz wypoczynkowy do NRD.
Rozpoczęto katechizację dzieci głuchych, najpierw po południu w wydzielonych salach, a potem religię umieszczono w harmonogramie pracy szkoły. Przygotowani w zakresie surdopedagogiki i języka migowego księża: Zbigniew Staszkiewicz i Robert Raczyński objęli dzieci opieką duszpasterską.
Do zakładu została doprowadzona ciepła woda i centralne ogrzewanie przez podłączenie do sieci miejskiej.
Lata 1980 - 1990
Ośrodkiem, szkołą i internatem kierowali: Lucyna Wojda, Jerzy Sikora, Władysława Hapon, Janina Olucha.
W szkole i internacie przebywało od 160 do 200 wychowanków. Ze względu na trudności lokalowe zorganizowano dwie filie ośrodka: w Przedszkolu nr 14 przy ulicy Bronowickiej i przy ulicy Pogodnej.
Przy Ośrodku działały drużyny ZHP. W nagrodę za wspaniałą pracę drużyn ZHP "Nieprzetartego Szlaku"
im. Szarych Szeregów rodzice ufundowali szczepowi sztandar.
W systematycznie zorganizowanej akcji "Arsenał" nasi uczniowie zdobywali czołowe miejsca, brali udział
w konkursach przedmiotowych organizowanych na terenie kraju, skąd przywozili dyplomy, wyróżnienia, medale. Zdobywali czołowe miejsca w Ogólnopolskich Olimpiadach Sportowych organizowanych przez PZSG.
W szkole odbywały są wzorcowe uroczystości szkolne i państwowe, w których brali udział nauczyciele i uczniowie szkół masowych.
Nauczyciele uczestniczyli w międzynarodowym seminarium na temat: "Modele kształcenia mowy u dzieci
z uszkodzonym słuchem" zorganizowanym przez UMCS i Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Przez cały czas prowadzona była aktywna współpraca z Oddziałem Wojewódzkim PZG i klubem sportowym "Spartan".
Gabinet logopedyczny został wyposażony w analizatory mowy i monitory celem unowocześnienia zajęć indywidualnych z dzieckiem niesłyszącym. W wielu salach lekcyjnych założono pętle indukcyjne. Logopedzi zajmowali się usuwaniem wad i zaburzeń mowy, doskonaleniem techniki mówienia, okresowymi badaniami słuchu, diagnozą audiologiczną do orzecznictwa zawodowego.
Do gabinetu psychologa zakupiono pomoce do badań diagnostycznych. Psycholog prowadził psychoterapię, preorientację zawodową, rozwiązuje problemy wychowawcze uczniów we współpracy z nauczycielami, rodzicami
i pedagogiem szkolnym.
Nasza uczennica Renata Bieńko wzięła udział w Olimpiadzie Sportowej w Nowej Zelandii i spotkaniu z Papieżem Janem Pawłem II.
Lata 1990 - 1999
Ośrodkiem, szkołą i internatem kierowali: Jerzy Sikora, Krystyna Fornal, Krystyna Mazurek, Elżbieta Szulewska.
Zorganizowano obchody 40-lecia istnienia Ośrodka, w trakcie których podsumowano trudną, ale owocną pracę surdopedagogów.
Według projektu elektronika wyposażono w aparaturę słuchową typu FM poszczególne oddziały klasowe. Dzięki staraniom zespołu kierowniczego przeprowadzono modernizację kuchni, pralni i pracowni do zajęć gospodarstwa domowego. Doprowadzono gaz ziemny do budynków Ośrodka.
Dokonano podsumowania prowadzonego w naszej szkole eksperymentu pod nazwą "Fonogesty" kierowanego przez dr Kazimierę Krakowiak z UMCS.
Zorganizowany został kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki. Wykładowcami byli nauczyciele z WSPS
w Krakowie i UMCS w Lublinie, ćwiczenia prowadzili doświadczeni surdopedagodzy Ośrodka.
Została nawiązana współpraca ze Szkołą C.B.S. De Kastenjehof w Hardenbergu w Holandii. Dyrektor tej szkoły, pan Heiko Bult i nauczyciele kilkakrotnie gościli w Lublinie. Holendrzy sponsorowali urządzenia i wyposażenie sali rehabilitacyjnej i ekologicznego placu zabaw w naszym Ośrodku. Grupa naszych surdopedagogów zwiedziła
w Holandii placówkę kształcenia dzieci z wadą słuchu, szkoły masowe, instytucje pedagogiczne.
Prowadzona była również współpraca ze Szkołą z Internatem dla Głuchych Dzieci w Ługańsku na Ukrainie. Dyrektor szkoły Oleg Noskow i delegacja nauczycieli dwukrotnie gościli w Lublinie i poznawali najpiękniejsze zakątki Lubelszczyzny. Dyrektor Ośrodka Jerzy Sikora i wicedyrektor Krystyna Fornal odwiedzili Ługańsk.
Nasi uczniowie wraz z nauczycielami zwiedzali Kijów, Starobielsk, Charków i Ługańsk.
Pod patronatem Urzędu Miejskiego zorganizowano kolonie dla dzieci z Wrocławia, gdy z powodu powodzi musiały one opuścić swoje rodzinne miasto. Nauczyciele naszego Ośrodka społecznie pracowali z wrocławskimi dziećmi.
Zorganizowano również wojewódzką konferencję emerytowanych nauczycieli szkolnictwa specjalnego. Inicjatorem tego spotkania był twórca szkolnictwa specjalnego na Lubelszczyźnie, pan Piotr Pruss, a gospodarzem - dyrektor Jerzy Sikora.
W Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Lublinie zorganizowano Szkołę Zawodową i Liceum Ogólnokształcące
dla Głuchych.
W ramach planowanej reformy nauczyciele brali udział w przygotowaniu standardów, a następnie pisaniu programów nauczania języka polskiego, matematyki, historii, kultury fizycznej, sztuki i muzyki.
Dzięki sponsorom z Niemiec została doskonale wyposażona pracownia geograficzna.
Zakupiony został nowy samochód marki "Żuk" i "Volkswagen". Środki na ten cel uzyskano z PFRON i Kuratorium Oświaty.
Nauczyciele szkoły i internatu biorą udział w kursach języka migowego różnych stopni oraz kursie "fonogestów".
Lata 1999 - 2003
Ośrodkiem kierują: Jerzy Sikora, Krystyna Fornal, Krystyna Mazurek i Elżbieta Szulewska.
W ramach reformy oświaty zorganizowano Gimnazjum dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej oraz Liceum Profilowane o kierunku usługowo - gospodarczym.
Nasi uczniowie w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego Głuchych "Koziołek" osiągają wiele sukcesów sportowych w takich dyscyplinach jak lekka atletyka, szachy, piłka nożna i pływanie. Najlepsi pływacy to Agata Zelent - wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski oraz Arkadiusz Szymula - również multimedalista i członek kadry narodowej w pływaniu - uczestnik Mistrzostw Europy Niesłyszących w pływaniu w Salonikach.
Systematycznie prowadzona jest współpraca z klasami integracyjnymi funkcjonującymi w szkołach masowych miasta Lublina.
Nasi uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych i sportowych organizowanych przez ośrodki
dla niesłyszących w Polsce.
W naszym Ośrodku odbyła się konferencja Towarzystwa Surdopedagogicznego, której tematem było: "Dziś i jutro kształcenia niesłyszących".
Większość nauczycieli ukończyła kurs języka migowego.
W czerwcu mury Ośrodka opuścili pierwsi absolwenci gimnazjum.
Dzięki naszym przyjaciołom z Holandii gabinet rewalidacyjno - logopedyczny został wyposażony w nowoczesny audiometr wraz z kabiną ciszy.
Z nowym rokiem szkolnym internat został przeniesiony do budynku przy ulicy Pogodnej 54.
50-lecie istnienia Ośrodka zostało uhonorowane nadaniem imienia Jana Pawła II.
Od roku 2004 do chwili obecnej
Ośrodkiem kierowali w roku szkolnym 2004-2005: Jerzy Sikora, Bożenna Wontroba, Krystyna Mazurek i Elżbieta Szulewska; w latach 2005-2010: Krystyna Mazurek, Bożenna Wontroba, Anna Stasiak i Elżbieta Szulewska
w latach 2010-2012 Anna Stasiak, Bożenna Wontoba, Agnieszka Szuwarska i od roku 2012: Anna Stasiak
i Agnieszka Szuwarska.
W minionym dziesięcioleciu byliśmy organizatorami i gospodarzami wielu konkursów przedmiotowych w skali ogólnopolskiej: Konkurs Odczytywania Wypowiedzi z Ust, XVII Zawody Matematyczne Szkół Ponadgimnazjalnych dla Młodzieży Niesłyszącej, VII Konkurs Wiedzy i Umiejętności Geograficznych, XXXIV Konkurs Matematyczny
dla Niesłyszących i Słabo Słyszących Uczniów Gimnazjów, XV Olimpiada Języka Migowego i Miganego Szkół Ponadgimnazjalnych, V Konkurs Umiejętności Matematyczno-Przyrodniczych.
Możemy pochwalić się licznymi osiągnięciami naszych uczniów, którzy zajmowali czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych i sportowych organizowanych przez Ośrodki dla Niesłyszących z całej Polski. Nauczyciele stanowiący wysoko wyspecjalizowaną kadrę również podnosili swoje kwalifikacje realizując kolejne stopnie awansu zawodowego.
Młodzież z nowo powstałego Liceum Profilowanego promowała szkołę na Targach Edukacyjnych w Łodzi, biorąc udział w projekcie „4 kroki – wsparcie dla osób niesłyszących na rynku pracy".
Podążając za potrzebami jak najwcześniejszej rehabilitacji dzieci z wadą słuchu, opracowaliśmy i wdrożyliśmy pilotażowy program wczesnego wspomagania rozwoju. Utworzyliśmy także oddział przedszkolny, w którym
na zajęcia edukacyjno-wychowawcze uczęszczają dzieci niesłyszące w wieku od 3 do 6 lat. W 2012 roku
w ramach ostatniej reformy oświaty zwiększyliśmy naszą ofertę edukacyjną o Technikum Specjalne nr 1
dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących o profilu „technik turystyki wiejskiej".
Pragnąc rozszerzyć formy naszej działalności w 2004 roku powołano przy placówce fundację „Wszyscy Razem", która m. in. dwukrotnie współorganizowała uroczyste obchody „Międzynarodowego Dnia Głuchego i Języków Migowych".
Jesteśmy Ośrodkiem, którego patronem jest papież Jan Paweł II. W związku z tym weszliśmy do Rodziny Szkół Jego imienia, w której spotkaniu w Częstochowie uczestniczyli nasi przedstawiciele. Staramy się przybliżać uczniom postać papieża oraz głoszone przez niego nauki. Okazją do takich działań jest m. in. corocznie obchodzone w rocznicę nadania Ośrodkowi imienia Święto Szkoły oraz Dzień Papieski, który przypada na datę wyboru Karola Wojtyły na zwierzchnika Stolicy Apostolskiej. W 2009 roku podczas uroczystości 55-lecia istnienia Ośrodka odsłonięto pamiątkową tablicę z imieniem placówki.
Pamiętając o naszej bogatej historii utworzyliśmy Izbę Pamięci, w której gromadzimy pamiątki, zdjęcia i kroniki dokumentujące minione lata pracy.
Współpracujemy z wieloma szkołami z kraju, ale także z zagranicy. Należą do nich Ośrodki z Żytomierza
i Czerniowiec na Ukrainie oraz szkoła z Podbrodzia na Litwie. Owocem współpracy ze Specjalną Szkołą-Internatem I-III Stopnia dla Dzieci Głuchych w Żytomierzu na Ukrainie były spotkania integracyjne uczniów
i nauczycieli obu placówek oraz wydanie „Ukraińsko-polskiego tematycznego słownika migowego dla rodziców
i dzieci". Dzięki kontaktom z polskim gimnazjum „Żejmiana" z Podbrodzia na Litwie już trzykrotnie odbyły się Lubelskie Integracyjne Spotkania Kresowe. Nauczyciele brali również udział w Międzynarodowych Konferencjach Surdopedagogów, które odbyły się w Czerniowcach oraz w Żytomierzu.
W naszej pracy nie zapominamy o wszechstronnym rozwoju wychowanków. Uczniowie wszystkich typów szkół uczestnicząc w licznych wycieczkach mieli możliwość poznać ciekawe miejsca regionu i całego kraju. Staramy się także uwrażliwiać dzieci na potrzeby innych, angażując się w wiele akcji charytatywnych (m. in. „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę", „Góra Grosza", pomoc dla Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie, zbiórka książek dla dzieci z Podbrodzia).

 

 

Copyright © 2013. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie Rights Reserved.