^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

  Szanowni Państwo,
Biblioteka Wolne Lektury wzbogaciła się w ostatnich miesiącach o nowe pozycje opracowane i udostępnione
w ramach projektu "Wolna literatura na Wolnych Lekturach".

 

W załączeniu informacja prasowa.

 


 

 Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR realizuje projekt "POWER OF NEET". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób spełniających łącznie poniższe warunki: osoby w wieku 15-29 lat;  są osobami niepełnosprawnymi (stopień lekki lub umiarkowany); pozostają bez zatrudnienia (w przypadku osób bezrobotnych zrejestrowanych w urzędzie pracy mają określony III. profil pomocy, dla osób niezarejestrowanych w urzędach pracy brak dodatkowych wymagań); nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym; zamieszkują na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC); są zdolne i gotowe do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym z wybranego zakresu, odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 7 godz./dzień) oraz podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy. 

OFERTA: 
Poradnictwo zawodowe (2 x 3 godz. zeg./osobę).
Szkolenia zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem np.:
- Kucharz z egzaminem czeladniczym,
- Opiekun osób starszych i chorych, 
- Kadry i płace, 
- Pracownik administracyjno-biurowy,

- Obsługa komputera;
Pośrednictwo pracy i 3-miesięczne płatne staże zawodowe z możliwością zatrudnienia.

PONADTO  ZAPEWNIAMY: 
stypendium szkoleniowe w wysokości 8,59 zł/godzinę szkolenia*; 
stypendium stażowe w wysokości 1281,16 zł/miesiąc*; 
zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi) 
materiały szkoleniowe (skrypty); 
catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych; 
ubezpieczenie NNW na czas szkolenia i stażu. 

Badania lekarskie na czas szkolenia i stażu

Odzież ochronna
          *koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego
Zgłoszenia można składać  w biurze  projektu (Lublin, ul. Narutowicza 62,  20-013 Lublin) codziennie w godz. 8-16.  
Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.kursor.pl  pod numerami telefonów 81 442 08 09, 516 025 763. 


 Ogłoszenie!

Zarządzenie i nstrukcja dyrektora ZTM w Lublinie

dotyczące przewozu uczniów tutaj.


 Informujemy, że Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
(ul. Karmelicka 7) w kwietniu 2016 r. uruchomiło w naszej placówce
gabinet stomatologiczny.

W gabinecie będzie można skorzystać z „Programu profilaktyki próchnicy zębów" realizowanego przez Urząd Miasta Lublin oraz profilaktyki próchnicy zębów i ich leczenia w ranach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
W związku z realizacją w/w ,,Programu" oraz kontraktu z NFZ w gabinecie będą wykonywane m.in. następujące świadczenia stomatologiczne:
- lakierowanie zębów,
- lakowanie zębów,
- leczenie choroby próchnicowej zębów (kompozytami światłoutwardzalnymi),
- leczenie endodontyczne,
- usuwanie kamienia nazębnego.
Wszystkie w/w świadczenia będą wykonywane przez lekarzy specjalistów stomatologii dziecięcej:
Justynę Piekaruś oraz Kamilę Fuks-Zalewską

- pracowników SCK UM (będących jednocześnie asystentami w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie).
W razie potrzeby pacjenci będą mogli też skorzystać z porad lekarzy różnych specjalizacji stomatologicznych w Stomatologicznym Centrum Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy
ul. Karmelickiej 7
oraz ul. Lubartowskiej 58 w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Informujemy, że do gabinetu stomatologicznego zlokalizowanego w naszej placówce
mogą zgłaszać się także dzieci i dorośli nie będący uczniami i pracownikami szkoły.

Gabinet jest czynny w poniedziałki w godz. od 7.00 do 14.35.


 INFORMACJA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW
SOSW dla DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ
im. Jana Pawła II w Lublinie

1. Każdy emeryt lub rencista zobowiązany jest do dostarczenia do dnia 30 kwietnia br. OŚWIADCZENIA O DOCHODACH za rokubiegły oraz, w przypadku nauczycieli, ostatnią DECYZJĘ ZUS o wysokości emerytury/renty.
2. Obecnie obowiązujący regulamin ZFŚS oraz załączniki – oświadczenia i wnioski są dostępne na stronie internetowej Ośrodka: www.sosw.lublin.pl
3. Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania do wczasów turystycznych składają wniosek do dnia 30 maja br.


  Regulamin dowozu uczniów ZTM w Lublinie z 2.07.2015


 

Copyright © 2013. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie Rights Reserved.