^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 Oddział przedszkolny                    


Dnia 1 września 2011r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej
i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie powstał oddział przedszkolny dla najmłodszych dzieci niesłyszących. Utworzona została grupa przedszkolna dla dzieci w wieku 3-6 lat. Przedszkole jest czynne
przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 13.00. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Lublina zajęcia
w przedszkolu są bezpłatne. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci od lat 3 z wadą słuchu. Z tego powodu w grupie jest niewiele dzieci: od 4 do 6, a nauczyciel ma możliwość indywidualnego kontaktu z każdym dzieckiem. Dzięki temu może skutecznie wspierać ich rozwój tak, aby mogły odczuć satysfakcję z osiągniętych sukcesów.

Zajęcia dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze prowadzimy według ramowego planu pracy przedszkola. Praca w oddziale przedszkolnym opiera się na dostosowaniu zajęć wychowawczych i edukacyjnych do głównej formy dziecięcej aktywności jaką jest zabawa. Naszym podstawowym celem jest nauka mowy dźwiękowej
oraz wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci przy jednoczesnym zachowaniu więzi z rodziną.

Korzystamy z następujących metod komunikacji: oralno-słuchowej, oralnej wspomaganej językiem miganym
i daktylografią oraz PJM.

W procesie nauczania, oprócz ogólnych metod, stosujemy metody specyficzne, jak metody rozwijania sprawności językowej, odczytywanie wypowiedzi z ust. Nadrzędnym celem oddziaływań edukacyjnych jest rozwijanie funkcji komunikacyjnej – umożliwienie dziecku skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach życia codziennego. By w pełni wykorzystać resztki słuchowe dziecka, wspomóc jego rozumienie mowy i dopomóc w rozwoju mowy czynnej, dużo czasu poświęcamy na ćwiczenia oddechowe, słuchowe, usprawniające pracę narządów artykulacyjnych, fonacyjno-głosowe, artykulacyjne, rozwijające rozumienie mowy, rozwijające mowę czynną.
W swojej pracy stosujemy również metodę „Dobrego Startu" Marty Bogdanowicz dostosowaną do potrzeb dzieci
z wadą słuchu. Nauczanie matematyki odbywa się wg metody prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej. Podczas zabaw edukacyjnych dzieci zdobywają doświadczenie i nabywają orientacji w przestrzeni, poznają podstawowe pojęcia matematyczne, wiadomości o środowisku przyrodniczym, nabywają sprawności manualnych i ruchowych.

ZAPEWNIAMY:
• opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
• indywidualne zajęcia logopedyczne w nowocześnie wyposażonym gabinecie
• zajęcia ruchu rozwijającego wg W. Sherborn
• zajęcia ruchowe w sali - „Radosna szkoła"
• systematyczne zajęcia dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka (szczególnie rozwojowi komunikacji)
• ciekawe zajęcia dodatkowe, imprezy, bale, wycieczki.


Informacje o naborze pod numerem telefonu: 81/744-19-13.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI Z WADĄ SŁUCHU WRAZ Z RODZICAMI
DO NASZEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO,
W KTÓRYM PANUJE PRZYJAZNA ATMOSFERA,
GDZIE DZIECI CZUJĄ SIĘ BEZPIECZNIE
A REHABILITACJĘ SŁUCHU I MOWY PROWADZĄ DOŚWIADCZENI SURDOPEDAGODZY

Copyright © 2013. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie Rights Reserved.