^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Oddział Przedszkolny

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 55 przeznaczony jest dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących w wieku 3 – 6 lat.
Przedszkole jest czynne przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 8:00 – 18:00. Przedszkole jest bezpłatne. Grupy przedszkolne liczą od 4 do 6 dzieci. Dzięki temu, nauczyciel ma możliwość indywidualnego kontaktu z każdym dzieckiem i skuteczniejszego wspierania jego rozwoju.
Zajęcia dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze prowadzone są według ramowego planu pracy przedszkola. Praca w oddziale przedszkolnym opiera się na dostosowaniu zajęć wychowawczych i edukacyjnych do głównej formy dziecięcej aktywności jaką jest zabawa. Naszym podstawowym celem jest nauka mowy dźwiękowej oraz wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci przy jednoczesnym zachowaniu więzi z rodziną.
W procesie nauczania, oprócz ogólnych metod, stosujemy metody specyficzne, jak metody rozwijania sprawności językowej, odczytywanie wypowiedzi z ust. Nadrzędnym celem oddziaływań edukacyjnych jest rozwijanie funkcji komunikacyjnej – umożliwienie dziecku skutecznego porozumiewanie się w różnych sytuacjach życia codziennego. By w pełni wykorzystać resztki słuchowe dziecka, wspomóc jego rozumienie mowy i dopomóc w rozwoju mowy czynnej, dużo czasu poświęcamy na ćwiczenia oddechowe, słuchowe, usprawniające pracę narządów artykulacyjnych, fonacyjno-głosowe, artykulacyjne, rozwijające rozumienie mowy, rozwijające mowę czynną. W swojej pracy stosujemy również metodę „Dobrego Startu" Marty Bogdanowicz dostosowaną do potrzeb dzieci z wadą słuchu. Nauczanie matematyki odbywa się wg metody prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej. Podczas zabaw edukacyjnych dzieci zdobywają doświadczenie i nabywają orientację w przestrzeni, poznają podstawowe pojęcia matematyczne, wiadomości o środowisku przyrodniczym, nabywają sprawności manualne i ruchowe.
Zapewniamy:
• opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
• indywidualne zajęcia logopedyczne w nowocześnie wyposażonym gabinecie
• zajęcia ruchu rozwijającego wg W. Sherborn
• zajęcia ruchowe w sali „Radosna szkoła"
• systematyczne zajęcia dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka (szczególnie rozwojowi komunikacji)
• ciekawe zajęcia dodatkowe, imprezy, bale, wycieczki.

Copyright © 2013. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie Rights Reserved.